කර්මාන්ත පුවත්

  • වීදුරු ඇසුරුම් බහාලුම් තාක්‍ෂණයේ සංවර්ධන අපේක්ෂාව

    1990 දශකයේ සිට, ප්ලාස්ටික්, කඩදාසි සහ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය බහාලුම් බහුලව භාවිතා කිරීම හේතුවෙන්, විශේෂයෙන් පෙට් බහාලුම්, සාම්ප්‍රදායික වීදුරු බහාලුම් භාවිතය ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ පෑමට සිදු විය. ජීවත් වීම සඳහා වූ තියුණු තරඟය තුළ තම ස්ථානය පවත්වා ගැනීම සඳහා ...
    වැඩිදුර කියවන්න